Stuurgroep Nieuwe Accommodatie vv Baronie

Een nieuwe Blauwe Klei. Een update.

Onze huidige accommodatie sluit niet meer aan bij de normen van 2022. Dat zal niemand betwisten. Tijdens een ALV zijn al eerder droomplannen gepresenteerd, maar hoe staat het er nu mee?

Tijd om dat eens aan de deskundige projectgroep vastgoed te vragen. Doelstelling is om in 2025 de nieuwbouw in gebruik te nemen. De eerstvolgende stap in 2022 is het bidbook afronden en tot een selectie van een aannemer komen. Lees meer over dit project

Ieder lid wil toch voldoende en normale kleedkamers,  een fatsoenlijke plek om te vergaderen,  een horecagelegenheid die plaats biedt aan evenementen, et cetera? Al met al: een schitterende vernieuwde accommodatie die voldoet aan de eisen van de 21ste eeuw, waarbij onze rijke historie ook nog eens bewaard kan blijven…

Tijdens een ALV zijn al eerder droomplannen gepresenteerd, maar hoe staat het er nu mee?

De projectgroep vastgoed bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de vereniging (en het bestuur) met kennis van Baronie, financiën en vastgoed. De projectgroepleden kijken breed naar diverse verenigingen om ideeën op te doen ten aanzien van positionering, vormgeving (zichtvelden) en uitstraling. 

Wat is het doel van de projectgroep vastgoed?
Het doel is te komen tot een nieuw multifunctioneel verenigingsgebouw, die toekomstbestendig is en breed inzetbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse (groei)scenario’s. We gaan niet iets bouwen waardoor we later iets niet meer kunnen doen. Daarom wordt het project gefaseerd aangepakt en wordt er in de eerste fase gekeken de realisatie van het nieuwe verenigingsgebouw. 

Wat gaat de nieuwbouw voor de leden en de wijk brengen?

Het gebouw moet weer aansluiten aan het heden en de toekomst (qua faciliteiten, duurzaamheid en ledenontwikkelingen) en bij voorkeur ook een brede inzet hebben voor de wijk (denk aan wijkgebouwfunctie). Ook wordt er gekeken naar andere invullingen, aansluitend op voetbal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysiotherapie/fitness en een sport-bso. Alle opties liggen nog open, maar het is duidelijk dat we streven naar een samenwerking met partijen voor de invulling van bepaalde ruimten die voor Baronie ook een verdienmodel kunnen opleveren, maar waarbij ook onze maatschappelijke functie in de wijk niet vergeten wordt.

Voor onze leden betekent een nieuwbouw heel concreet dat er meer en modernere kleedruimten gerealiseerd zullen worden, we kunnen beschikken over een ruime en up-to-date horecagelegenheid (kantine) en dat er ook voldoende vergader/bespreekruimte zal worden gecreëerd. Tenslotte zullen in de nieuwe situatie sponsoren en businessclubleden op een nette en professionele wijze kunnen worden ontvangen. Samenvattend: het nieuw te realiseren verenigingsgebouw zal op alle wijze tegemoet moeten komen aan de eisen van de moderne tijd, waarbij rekening wordt gehouden met onze club als breedtesportvereniging, maar die zeker ook past bij de ambitie die Baronie heeft op prestatief niveau met betrekking tot onze jeugdopleiding en het voetballen op topamateurniveau.   

Zijn er al schetsen/tekeningen? 

Er zijn nog geen tekeningen, enkel (basale) concept massastudies laten zien waar de meest ideale positionering zal zijn van het nieuwe verenigingsgebouw. Dit lijkt het midden van het terrein te zijn. De toegang naar het gebouw en de parkeergelegenheid veranderen mogelijk ook en het gebouw van het huidige sponsorhome annex bestuurskamer zal in de nieuwe situatie verdwijnen.

Kan Baronie dit betalen gezien de recente financiële situatie?

Er is een uitgebreide studie gedaan naar de lange termijn betaalbaarheid. Dit is een randvoorwaarde voor de investering. De verwachting is dat op basis van conservatieve uitgangspunten, de investering met de huidige rentetarieven goed te dragen is.

Wat betreft de financiële haalbaarheid: het bestuur zal niets doen wanneer iets niet aantoonbaar haalbaar/realistisch zal blijken. Voor nog meer duidelijkheid: ook gezien onze financiële perikelen in het nabije verleden, zullen wij als bestuur nooit onverantwoorde risico’s nemen en zal de uiteindelijke uitvoering van de plannen natuurlijk altijd door de ALV goedgekeurd moeten worden.

Hoe ziet de globale planning er uit?

De intentie is goed stil te staan aan de voorkant, zodat er uiteindelijk het juiste verenigingsgebouw gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Doelstelling is om in 2025 de nieuwbouw in gebruik te nemen. Terug redenerend, betekent dat dat er in 2024 gestart moet worden met de bouw en dus in 2023 de businesscase rond moet zijn. Uiteraard zal er versneld worden, indien dit past binnen de gehele planning en voortgang. Concrete stap in 2022: afronden, verder ontwikkelen/schetsen van het bidbook en vaststellen en selectie van de aannemer.

We houden jullie op de hoogte als er meer nieuws is!

Lees ook het artikel Dromen over een vernieuwde Blauwe Kei | vv Baronie terug.