Van de bestuurstafel

Beste Baronievrienden,

Kortgeleden heb ik jullie een stuk in de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ toe laten komen, waarin ik onder meer een beroep deed op de solidariteit van alle Baronieleden richting onze vereniging. Ik vroeg in mijn tekst aan diegenen die nog niet voldaan hadden aan hun contributieverplichting om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Dit in de wetenschap dat met name voor onze seniorenleden geldt dat er nog maar weinig gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten die een voetbalvereniging normaliter biedt in ruil voor die contributie. Contributie blijft binnen een vereniging een verplichting. De vereniging heeft daarbij de verplichting te leveren. Kan die leverings-plicht, buiten de schuld van de vereniging, geheel of gedeeltelijk niet nagekomen worden, dan blijft de contributieplicht bestaan.

In de beroemde wandelgangen vernamen wij als bestuur dat sommige leden het voorgaande schrijven op bepaalde punten nogal kort door de bocht vonden. Dat spijt ons, en niet in de laatste plaats mij als ondergetekende van het stuk, zeer. Dit temeer omdat dit bestuur duidelijkheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Daarom dit vervolg op mijn eerdere stuk van ongeveer 14 dagen geleden.

De huidige situatie van vv Baronie is in grote lijnen als volgt. Totdat de coronacrisis toesloeg, hebben wij als vereniging aardige stappen in de goede richting gemaakt. Bestuurlijk, organisatorisch, maar zeker ook financieel. Waarbij vermeld moet worden dat er ook tijdens de pandemie keihard is doorgewerkt op vele gebieden. Zo begint onze nieuwe penningmeester, ondersteund door een financiële commissie, voorzichtig de financiële zaken op orde te krijgen; het goed functioneren van de sponsorcommissie heeft geleid tot het in kaart brengen van alle sponsoren van de vereniging en ook tot vernieuwde, hier en daar zelfs verbeterde, sponsorcontracten.

Wat echter tot bijna nul is gereduceerd is onze horeca-omzet. En juist hierdoor dreigt de ingezette weg omhoog volledig tenietgedaan te worden. De drie financiële pijlers waarop iedere (amateur)vereniging rust, zijn: contributiegelden, sponsorgelden en horeca-opbrengsten. Wanneer een van die pijlers wegvalt, wordt de constructie uiterst wankel. Wanneer een tweede pijler verzwakt wordt, duurt het nog maar even voordat het bouwwerk op instorten staat.

Samenvattend: op dit moment zijn de inkomende sponsorgelden redelijk goed op orde (waarbij men wel in ogenschouw moet nemen dat de toekomst voor veel ondernemers uiterst onzeker is en niemand op dit moment kan garanderen dat alle huidige sponsorinkomsten er ook in de [nabije] toekomst zullen zijn), zijn de horeca-inkomsten praktisch geheel weggevallen en hebben de meeste leden hun contributie keurig betaald, waarvoor dank.

Onze (jeugd)leden hebben loten verkocht en gekocht voor de Grote Clubactie, er staat een grote Bingo op stapel, wanneer het weer kan zal er een clinic gegeven worden door onze hoofdtrainer, en wellicht vergeten we nog enkele mooie initiatieven ten behoeve van het welzijn van onze club. Natuurlijk is ook het bestuur van Baronie op meerdere fronten bezig om de schade zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld met het trachten de kosten van de veldhuur bij de gemeente terug te brengen, vergoeding te krijgen voor onze loonkosten, aan te dringen op een mindere bijdrage bij de KNVB. Maar, hoe mooi dit alles ook is, de contributie van alle leden blijven we nodig houden.

Ons spijt het niet in de laatste plaats dat er op het moment niet gevoetbald wordt, dat senioren zelfs veelal niet of nauwelijks kunnen trainen, dat de onzekerheid blijft bestaan op welke wijze en of er überhaupt nog competitievoetbal zal worden gespeeld in deze jaargang. Wij staan in dit ongewisse pal naast jullie! Maar zeker nu hebben we jullie allemaal ook hartstikke nodig. Jullie inbreng in allerlei vrijwilligersinitiatieven, jullie positiviteit, maar zeker ook, het is niet anders, jullie contributie.

Tot zover deze aanvullende informatie.

2021 is inmiddels begonnen. Laten we hopen, dat het door iedereen meewerken aan de lockdown, de effecten van de ingezette vaccinatie, de sturing die het bestuur probeert te geven maar vooral jullie steun en medewerking ervoor gaan zorgen dat de zon boven onze velden binnen niet al te lange tijd weer voorzichtig zal gaan schijnen.

Namens het bestuur vv Baronie,

Ton van Beek, waarnemend voorzitter