Bericht van het bestuur

Beste Baronnen,
Laat ik direct met de deur in huis vallen: mijn naam is Ton van Beek, sinds april
2018 secretaris en vicevoorzitter en sinds september 2020 waarnemend
voorzitter. De eerstkomende ALV zal het bestuur de vergadering voorstellen
mij als officiële voorzitter te benoemen. Uiteraard wordt er rekening gehouden
met eventuele tegenkandidaten.

Ik wil jullie via deze site, namens het bestuur, regelmatig op de hoogte houden
van bestuurlijke besluiten en gebeurtenissen binnen Baronie.
Laat ik eerst mijn collega-bestuursleden aan jullie voorstellen:
Anja Bogers-Frijters, bestuurslid Jeugdzaken en tevens vicevoorzitter;
Yassine Chahid, Penningmeester;
René Schreuder, bestuurslid Seniorenzaken;
Robert Daniels, bestuurslid PR & Communicatie;
Ronald, Spruit bestuurslid Activiteiten- en Vrijwilligerszaken.
Jullie missen hier de portefeuille van een secretaris. Vooralsnog ligt die functie
nog even bij mij, maar we hopen vóór het einde van het jaar een nieuwe
secretaris aan onze tafel te hebben.
We werken nu met zes bestuursleden en dat is te weinig. We redden het,
omdat elk bestuurslid een deel van het braakliggende takenterrein oppakt. Dat
kost tijd en enorm veel energie en dat kunnen we niet oneindig volhouden. We
zijn daarom op zoek naar een bestuurslid Accommodatie zaken en naar een
bestuurslid Voetbalzaken. Het bestuur bestaat mijns inziens momenteel uit een
geweldige groep mensen waarmee het uitermate plezierig werken is. Mocht je
zelf interesse hebben in een van de hierboven genoemde vacante portefeuilles,
ken je een geschikte kandidaat uit jouw directe omgeving en/of wil je meer
informatie? Mail dan naar info@vvbaronie.nl. Binnen 24 uur krijg je een
reactie.

Financiën.
Wat waren we opgelucht en blij dat we na bijna twee jaar werken – met
inmiddels onze derde(!) penningmeester – konden zeggen dat we de rand van
de afgrond hadden verlaten en in veiliger gebied waren beland.
In de afgelopen periode heeft de vereniging, op vele gebieden, flinke stappen
gemaakt. Zeker ook op het financiële vlak. Zo kenden we in 2020 geen
liquiditeitsproblemen. Wel moeten we nog verder werken aan het
terugbrengen van ons negatieve vermogen.
Echter, vanaf maart gooit de coronacrisis roet in het eten. Vooral het gegeven
dat onze (kantine)inkomsten tot het nulpunt zijn gedaald, baart ons zorgen.
Willen wij als club niet opnieuw belanden in een bizarre financiële situatie, dan
zijn er (waarschijnlijk) toch enkele maatregelen nodig. O.a. door bijdragen van
het ministerie van WVS en de steun van de gemeente Breda (heeft een aantal
maanden geen huur berekend) hebben we inmiddels het tekort al weten terug
te brengen tot vriendelijkere proporties.
Onze penningmeester Yassine werkt inmiddels enkele maanden bij ons, raakt
steeds meer ingewerkt en legt momenteel de laatste hand aan de begroting
voor het lopende seizoen. Dat is laat, dat zijn we met iedereen eens, maar het,
bijna een jaar lang, niet kunnen beschikken over een penningmeester heeft ons
daarbij parten gespeeld.
Volgende week heeft Yassine een gesprek met ons administratiekantoor over
de cijfers van het vorige seizoen en dan hopen wij op 26 januari 2021 eindelijk
onze ALV te kunnen houden, waarbij ook de verlies- en winstrekening
2019/2020 en de begroting 2020/2021 gepresenteerd worden.
Financiële ondersteuning.
Inmiddels zijn er weer aanvragen ter ondersteuning onderweg:
-TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties);
-gemeente Breda;
-UWV: NOW3 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).
Het is nog even afwachten wat dit alles precies gaat opleveren.

Sponsorcommissie.
Belangrijke sponsoren laten ons gelukkig niet in de steek. De laatste weken zijn
er nogal wat nieuwe/oude contracten gesloten/verlengd.
Zo hopen we op 27 november a.s. een mooi driejarig sponsorcontract met de
fa. van Dijnsen te sluiten waarmee deze firma hoofdsponsor wordt van Baronie
Zondag 1.
Er ligt een driejarig contract in het verschiet voor €5.500,- per jaar, deels
contant, deels bartering (= dienstenverlening). Ik houd de naam van deze
sponsor nog even voor me tot een en ander definitief is.
Met Jumbo en de Burcht zijn leuke contracten afgesloten waarbij veel in natura
zal worden gesponsord tijdens o.a. het Paastoernooi en een eventueel te
houden jeugdtoernooi.
Er loopt nog een bespreking met Decathlon over een mooi bedrag aan
materialen.
Kortom, het had in deze vreemde tijd beslist slechter gekund. Hulde aan de
sponsorcommissie voor de vergaande inspanning!
Kostenbesparing.
Door een nieuw telefooncontract gaan onze telefoonkosten met ca. €1200,-
euro per jaar omlaag.
Een nieuw energiecontract per 1 januari 2021 verlaagt onze energiekosten met
enkele honderden euro’s per jaar.
Onze Ledverlichting zal in maart 2021 volledig zijn betaald.

KNVB
Er is contact geweest met de KNVB met betrekking tot een mogelijke
compensatie voor de periode dat er geen competitie wordt gespeeld. De
afdrachten blijven ongewijzigd gehandhaafd omdat men vooralsnog uitgaat
van plan B waarin de competitie toch uitgespeeld gaat worden. Mocht plan B
niet worden uitgevoerd, dan zal er een herberekening plaatsvinden.
Aanpak.
We hebben op 10 nov jl. een bijeenkomst belegd met een aantal leden – zeg
maar een kleine dwarsdoorsnee van onze vereniging – om te sparren over de
ontstane situatie. Het werd een buitengewoon positieve bijeenkomst waarin
allerlei ideeën werden uitgewisseld. Over een aantal weken zullen we zien hoe
een en ander echt kan worden uitgewerkt.

Kortom: er gebeurt heel wat. Het is nu wachten op het moment dat de bal
weer voor iedereen kan gaan rollen en dat we ook als toeschouwer weer
welkom zijn. Helaas …dat hebben we niet zelf in de hand.
Vrienden, ik sluit af met een variant op de woorden van onze koning: “Het
bestuur en tientallen vrijwilligers zijn zeer betrokken bij het wel en wee van vv
Baronie, maar bedenk: onfeilbaar zijn we geen van allen”.
Het is goed om daar altijd even aan te denken bij oordelen en veroordelen.
Tot de volgende keer!

Namens het bestuur van vv Baronie,
Ton van Beek, wnd. voorzitter.