Terugblik Algemene Ledenvergadering vv Baronie

Op maandag 15 april vond in het sponsorhome van vv Baronie de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Zelden werd een ALV ‘op eigen bodem’ – in het verleden is er wel eens uitgeweken naar externe locaties in het Ginneken – zo druk bezocht. Er stond ook nogal wat op de agenda, waardoor de grote toeloop verklaarbaar was. Het bestuur kijkt terug op een vruchtbare avond die weliswaar op punten beladen was, maar waarop ook de betrokkenheid van de Baroniefamilie in positieve zin opviel. Reden genoeg voor het bestuur van Baronie om nog even terug te blikken op de besproken hoofdzaken tijdens deze ALV.

(Her)benoeming bestuursleden

Arne Stallen werd door de vergadering benoemd als nieuw bestuurslid. Arne neemt de portefeuille Seniorenzaken op zich, waarmee hij René Schreuder opvolgt. Robert Daniels was aftredend als bestuurslid, maar stelde zich herkiesbaar. Beide heren kregen geen tegenstemmen vanuit de vergadering, zodat niets hun bestuurslidmaatschap in de weg staat.

Presentatie Hoofd Jeugdopleiding (HJO) Sebastian Verkuilen

Sebastian presenteerde zijn plan voor de jeugdopleiding van Baronie. Het doel van zijn plan is om de recreatieve tak van de jeugdopleiding een kwaliteitsimpuls te geven en de prestatieve tak te optimaliseren. De ALV heeft ingestemd met de eerste twee van de drie stappen zoals Sebastian deze presenteerde en zoals de leden in de eerder toegezonden stukken hebben kunnen lezen. Met betrekking tot de derde stap in het plan, te weten de toevoeging van een zogenaamd ‘topsportconcept’ binnen de jeugdopleiding, heeft de ALV het bestuur en de HJO de opdracht meegegeven om een tweetal mogelijkheden op haalbaarheid te onderzoeken en verder uit te werken.

Nieuwe contributietarieven

De nieuwe ontwikkelingen die op touw staan, hebben consequenties voor de contributietarieven. De algehele gedachte achter deze contributieverhogingen is dat er een eerlijkere verdeling komt in deze tarieven. Zo gaan leden van selectieteams aanzienlijk meer betalen, zodat het bijvoorbeeld niet meer zo zal zijn dat leden van niet-selectieteams opdraaien voor de extra kosten die selectieteams met zich meebrengen. Het overzicht van de nieuwe contributietarieven zien er met ingang van het seizoen 2024-2025 als volgt uit:

CONTRIBUTIE TARIEVEN SEIZOEN 2024 – 2025 VV BARONIE

Categorie Teams Bedrag per seizoen

Selectie senioren Zo 1 / O23-1 € 307,00

Senioren Da 1 € 307,00

Senioren Zo 2 t/m 9 / Za 2 en 3 / Da 2 / O23-2 € 260,00

Senioren 30+ / 35+ / 45+ € 110,00

Senioren Old Stars € 105,00

Selectie jeugd O16-1 / O17-1 / O19-1 € 491,50

Selectie jeugd O13-1 / O13-2 / O14-1 / O15-1 € 470,50

Selectie jeugd MO20-1 / MO20-2 € 301,50

Jeugd O16 / O17 / O19 / MO17 € 314,50

Jeugd O13 / O14 / O15 / MO13 / MO15 € 293,50

Jeugd O08 / O09 / O10 / O11 / O12 € 259,00

Jeugd O07 € 241,50

Trainingsleden Alle categorieën € 115,50

Rustende leden Alle categorieën € 110,0

Bestuur vv Baronie